Thẻ: đại văn hào lép tôn-xtôi cho rằng lý tưởng như ngọn đuốc soi đường cho mỗi người trong cuộc sống