Thẻ: dòng nào sau đây được lặp lại trong bài “con chào mào”?