Thẻ: hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của anh/chị về sự cống hiến của thế hệ trẻ ngày nay.