Thẻ: hình ảnh của nhân vật người bà ở đoạn trích trên gợi cho anh/chị những cảm xúc gì