Thẻ: không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định