Thẻ: viết đoạn văn khoảng 250 chữ cảm nhận tình cảm của ông sáu dành cho con gái qua đoạn trích sau: