Thẻ: viết đoạn văn nêu cảm nhận về nhân vật phương định. (khoảng 12 -> 15 câu)