Thẻ: Ý chí la con đường về đích sớm nhất là câu nói của ai