Thẻ: yêu nước của ông hai trước khi nghe tin làng theo giặc