Bình luận câu tục ngữ: Ăn cỗ đi trước lội nước theo sau

Trong xã hội có rất nhiều loại người. Bên cạnh những người tốt lấy lao động cống hiến làm niềm vui, còn có không ít...