Thẻ: Cái mạnh của con người Việt Nam là sự thông minh và nhạy bén với cái mới