Thẻ: Chị Dậu và Lão Hạc là những hình tượng tiêu biểu của người nông dân Việt Nam