Thẻ: Một kết thúc bất ngờ bao giờ cũng chứa đựng kịch tính và sự thú vị