Thẻ: Nếu ngắn gọn mà dậy dụ nói dung được thể hiện trong lời phủ dụ tướng sĩ của vua Quang Trung